De Glazen Linde

Huisartsenpraktijk
Home

Lindengracht 35
1716 DD Opmeer

Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800

Huisartsen:
W.R.C. Klaassen
M.J.C. Stens- Geerlings

Privacyreglement

Privacyreglement  Huisartsenpraktijk De Glazen Linde

 

 

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartsenpraktijk De Glazen Linde heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen. 

 

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b)Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

c)Doeleinden zijn:

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,

doorverwijzing, overdracht);

-gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

b)Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan: 

1.de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

2.verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

3.verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

4.verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

c)Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1.verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:

i.voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

ii.verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

2.verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

i.beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover

ii.dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

d)Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

a)een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

b)de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk De Glazen Linde  heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

b)Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c)Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

 

Rechten van de patiënt

a)De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

c)De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d)De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e)Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f)Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g)Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van huisartsenpraktijk De Glazen Linde treedt in werking op 27 februari 2014  en is 

gepubliceerd op de website van de praktijk, www.glazenlinde.nl, en aangeplakt in de wachtkamer van de 

praktijk.

 

Apotheek

Apotheek West Friesland
Capellehof 10  Spanbroek

Tel : 0226-352886 

Apothekers: Mevr. E.M. de Vries,  Mevr. J.E. Brinkman  en Mevr E. Alons
Openingstijden van de apotheek:
-maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
-zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
Buiten deze openingstijden kunt U voor een spoedrecept terecht bij de Maelson apotheek, Maelsonstraat 3 in Hoorn. Tel 0229- 208002                                                                                                              www.apotheekwestfriesland.nl 

Thuisarts.nl

Betrouwbare informatie via Thuisarts.nl

U kent vast wel momenten waarin u behoefte heeft aan medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte. Hoe kan ik mijn klachten zelf aanpakken? Wanneer moet ik naar de huisarts gaan? Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen. Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in uw omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op uw vragen.

 

Ga naar de website van Thuisarts.nl

 

Thuisarts.nl is een initiatief van het NHG en wordt in samenwerking met de Nederlandse huisartsen ontwikkeld.

Logo

Op de hoek van de Lindengracht en Glazen Wagen ligt het praktijkgebouw. Uit deze straatnamen hebben we de naam van de praktijk afgeleid: 'De Glazen Linde'. Hierbij hebben we een logo laten maken. Hierin is de lindeboom te zien die geworteld staat in de aarde. De betekenis die we hechten aan de lindeboom is: groei, kracht. De vierkante vorm van de wortels betekent: aarde met toegangen die tevens de kwetsbaarheid symboliseren. Het is geen gewone linde maar een 'glazen linde': glas is immers kwetsbaar. De combinatie van deze twee elementen linde en glas past goed bij onze huisartsenpraktijk, want daarin gaat het om de gezondheid van mensen: sterk en krachtig, maar tegelijkertijd kwetsbaar.

Dienstdoende arts

AVOND-, NACHT- EN WEEKENDDIENST

Buiten de praktijktijden kunt U de dienstdoende huisarts van de Centrale Huisartsenpost bereiken via telefoonnummer 0229-297800.

De dienstdoende huisarts is alleen beschikbaar voor spoedgevallen of dringende zaken die geen uitstel dulden. Wij verzoeken U vriendelijk dit te respecteren.

Het adres van de Centrale Huisartsenpost is: Maelsonstraat 5 in Hoorn. U kunt hier alleen terecht na een telefonische afspraak.

Computersysteem

Gezien de ontwikkelingen in de geneeskunde wordt registratie van patiëntengegevens steeds meer geautomatiseerd. Daarom is ook deze praktijk overgegaan op een geautomatiseerde registratie. Vanwege een koppeling aan het computersysteem van apotheek West Friesland kunnen we zien welke medicijnen U op doktersrecept krijgt bij deze apotheek.


Om de privacy te beschermen zijn alle gebruikers van geautomatiseerde computersystemen verplicht te voldoen aan de WPR, dit is de Wet Persoonsregistratie. Het reglement ligt bij ons ter inzage.

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding e.d.) kunt u altijd direkt terecht. Als U van tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw koms

Spoed

->SPOED (ma-vr) 08 - 17:00uur
Bel 0226-351215, toets 1

->SPOED Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

->EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding e.d.) kunt u altijd direkt terecht. Bel van tevoren, de huisarts houdt dan rekening met uw komst.

->Noodsituatie of Ongeval
Bel 112.

Contactinformatie

Home
Huisartsenpraktijk
De Glazen Linde
Lindengracht 35
1716 DD Opmeer
Telefoon
Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800